Susanna Laureus
Anna Rajaleen
Georg Rajalen
Fredrik Rajaleen
Margaretha Rajaleen
Susanna  C Rajaleen
Susanna Holm
Henrik Holm
Fredrik  J Holm
Anna  C Holm
Johan Holm
Christina  M Holm
Karl Holm
Herman Holm
Maria  E Holm
Johan  S Holm
Johanna Holm
Georg Rajalen
Susanna Rajalen
Georg Rajalen-Rajalin
Erik  H Holm
Anna Holm
Georg Rajalin
Georg Rajalin
Brita  E Rajalin
Johan  J Rajalin
Anna  C Rajalin
Elisabet Rajalin
Johan  H Holm
Carl  A Holm
August  W Holm
Carl  G Segerström
Agatha  M Segerström
Elisabeth Lescelius
Georg  G Lescelius
Herman Lescelius
Catharina Lescelius
Maria Lescelius
Henrica Lescelius
Mathilda Lescelius
Elisabeth  Lescelius
Edvard Lescelius
Isak Lescelius
Leonard Lescelius
Ivar  A B Holm
Alfild Holm
Karl  G Segerström
Carl  G Carlsson
Agatha  M Carlsdotter
August  C Carlsson
Isaac  J Lescelius
Elias Lescelius
Johannes Lescelius
Elisabet Lescelius
Herman Lescelius
Jakob Lescelius
Maria Lescelius
Zachris Lescelius
Katarina Lescelius
Rosa Lescelius
Jooseppi Lescelius
Maria Lescelius
Jonathan Lescelius
Josua Weisell
Catharina Weisell
Maria Weisell
Isak Weisell
Jonathan Weisell
Dödfödda  g Weisell
Elisabet  Weisell
Dödfödda  g Weisell
Dödfödda  b Weisell
Dödfödda  g Weisell
Gideon Lescelius
Lydia Lescelius
Maria Lescelius
Johanna Lescelius
Leontine Lescelius
Leonard Lescelius
Aino Gripenberg
Karin Gripenberg
Johan  V Segerström
Hedvig  V Karlsson
Karl  T Segerström
Herman Lescelius
Isak Lescelius
Johanna Lescelius
Jonathan Lescelius
Maria Lescelius
Vilhelm Lescelius
Juho Lescelius
Lyydia Lescelius
Saku Emoniemi
Maria Emoniemi
Herman Emoniemi
Wilhelmiina Emoniemi
Isak Emoniemi
Karin Lescelius
Hanna Lescelius
Samuli Lescelius
Kusti Lescelius
Eliel Lescelius
Hilda  M Lescelius
Rosa  E Lescelius
Herman Lescelius
Aili  M Huttunen
Yrjö  I Huttunen-Verkkoranta
Salli  E Huttunen
Katri  R Huttunen
Laina  L Huttunen
Katri  I Lescelius
Erkki Lescelius
Martti  T Lescelius
Johanna Pesonen
Hjalmar Pesonen
Vivia  M Pesonen
Johan  H Pesonen
Betty Pesonen
Ester  V Mutikainen-Raunio
Vilma  L Mutikainen-Raunio
Aarne  A Mutikainen-Raunio
Laina  E Mutikainen-Raunio
Hellin  M Mutikainen-Raunio
Nikolai  K Raunio
Elma  K Myllylä
Hanna Heinemann
Eino Heinemann
Konsta Heinemann
Arvo Heinemann
Maissi Heinemann
Thorvald  H Segerström
Agnes  V Segerström
Gunnar  W Segerström
Gunhild  V Segerström
Isak Lescelius
Wilhelmina Lescelius
Linda Lescelius
Eileen Lescelius
John  E Lescelius
Effie Lescelius
Herman Lescelius
Martha Lescelius
John  I Lescelius
Andrew  H Lescelius
Onnie  A Lescelius
Toivo  J Lescelius
Urho  E Lescelius
Pearl  M Lescelius
Vienna  L Lescelius
Helia  E Lescelius
Kauno  W Lescelius
Lempi  I Lescelius
Waino  Lescelius
Maria  E Vuohtoniemi
Olga  K Vuohtoniemi
Matti Vuohtoniemi
Tauno Vuohtoniemi
Roosa Vuohtoniemi
Jenny  E Pitkänen
Veikko  H Pitkänen
Johannes Pitkänen
Heikki Pitkänen
Martta  H Pitkänen
Elma Lescelius
Pentti Leskio
Leena Leskio
Taimi  V Lescelius
Uuno  E Lescelius
Yrjö-Ilmari Verkkoranta
Juha  K Rikama
Eeva  E M Rikama
Risto  I Leskio
Willfrid Whishaw
Harald Whishaw
Ilma Pesonen
Eino  L Krohn
Sven  I Krohn
Maria  E Krohn
Leopold  H Krohn
Ernst  E Krohn
Alf  A Krohn
Aarne  J Myllylä
Meeri  T Raunio
Esko  E Raunio
Eino  W V Orell
Pentti  K Orell
Irja  M Heinemann
Peter  H Lescelius
Doris Wheeler
Carl Lohela
Henry Lohela
Roland  J Lescelius
Nannette  M Lescelius
Donald  A Lescelius
Marie  A Lescelius
Evelyn  J Lescelius
Norman  J Lescelius
Roger  H Lescelius
Ruth  M Lescelius
Raymond  O Lescelius
Marlene  J Lescelius
Joyce  S Lescelius
Rodney  V Johnson
Dale  L Johnson
Kenneth  W Johnson
Kathleen  R Kallio
Francis  R Kallio
David  J Lescelius
Carl  W Lescelius
Shirley  E Lescelius
Seppo Hakkarainen
Aimo Hakkarainen
Pentti Pitkänen
Eila  M Niskanen
Riitta  A Niskanen
Anja  I Niskanen
Kerttu  O Kananen
Raita Verkkoranta
Rae  A Verkkoranta
Juha  P S Rikama
Silja  J Alhainen-Rikama
Sanna  M Rikama
Aarni  L Krohn
Heidi  S Krohn
Marjo  H Krohn
Tiina  E Krohn
Seija  M Krohn
Tuula  S Krohn
Kai  J E Krohn
Marja  K Krohn
Hannele  K Krohn
Silja  I Krohn
Leena  E Krohn
Matti  O Orell
Patricia  A Lescelius
Donna  M Lescelius
John  M Lescelius
Randy Hudson
Linda Hudson
Kenneth  D Lescelius
Michael  S Lescelius
Barbara  E Lescelius
Donna  K Lescelius
Tracy  J Lescelius
Christopher  S Lescelius
Sean  K Lescelius
Naomi  H Lescelius
Kimi  A Lescelius
Jason  C Lescelius
Andrew  Z Lescelius
Erick  P Lampela
Bruce  E Lampela
Nancy  R Lampela
Gary  M Lampela
Paul  J Lampela
Karl  R Lescelius
Kevin  R Lescelius
John  V Baumhoefner
Linda  L Baumhoefner
Natalie  L Johnson
Stanley  D Johnson
Kevin  V Johnson
Freda  M Johnson
Patrick  K Johnson
Timothy  K Johnson
Kristal  M Tooma
Edward  R Kallio
Donna  M Kallio
Michael  A Kallio
Jan  A Hedlund
Kaisa  A Hedlund
Rolf  J M Wilke
Jenni  M M Wilke
Lars  M Lühder
Ulf  C Lühder
Harald  O H Hagberg
Saara  I Rikama
Anna  K Rikama
Jussi  A Rikama
Maria  J Alhainen
Mikael  V Vaaltola
Roosa  E M Vaaltola
Laura Krohn
Oona Krohn
Klaus Krohn
Kristo Salminen
Sanna Fransman
Tuomas  I Kaila
Ilari  J Kaila
Ralph Ashorn
Tiina Ashorn
Per Ashorn
Petri Krohn
Irina  K Krohn
Katja Krohn
Minerva Krohn
Johanna  K Maula
Erika  M Maula
Virve  K Maula
Gärda  H Maula
Katri Lassila
Maija Lassila
Elias Krohn
Eija Orell
Veli-Matti Orell
Tapani Orell
Maarit Orell
Sirpa Orell
Christopher  A Chase
Courtney  E Chase
Zachary  A McDonald
Kaitlyn  M McDonald
Celena Lescelius Patrick
Shaina  A Woorick
Heide Fox Lampela
Hahnah Fox Lampela
Nathan  K Lescelius
Emily  A Lescelius
Kathryn  L Meyer
Jacob  J Meyer
Erik  C Meyer
Pyry
Sampo
Neilikka
Riikka
Silja
Meri
Poika Salminen
Frida Mäkelä
Rudolf Mäkelä
Juha  M S Seppälä
Veli  P Seppälä
Riitta  S Seppälä
Jukka  T Seppälä
Descendants of Susanna Laureus