Henrik Mathesius
Wendela  C Mathesius
Johanna Svahn
Beata  C Svahn
Elsa  W Svahn
Dödf Svahn
Johan Svahn
Anna  E Svahn
Johan Salov
Mathias Salov
Olof Salow
Elsa  M Salov
Mathias Salov
Michael Salov
Zachris Salov
Johanna  E Salov
Mathias Salow
Juliana Salov
Catharina  C Salov
Johan Svahn
Mathias Salow
Johanna  F Salow
Agatha  C Salow
Herman  A Salow
Brita  G Salow
Lovisa  M Salov
Carolina Salow
Adolf Salov
Sofia  A Salov
Augustina  W Salow
Hedvig  J Salov
Anna  G Määttä
Johanna  F Määttä
Elisabeth Määttä
Sakari Määttä-Hämälä
Pehr Määttä
Liisa Määttä
Maria Määttä
Anna  L Määttä
Saara  C Määttä-Hämälä
Matti Määttä
Matts Salow
Johannes Salow
Olof Salow
Nathanaël Salow-Mäkelä
Anna  C Salow
Susanna  C Svahn
Johan  I Svahn
Edvard Svahn
Edvard Swahn
Carl Svahn
Anna  S Svahn
Johanna Svahn
Gustaf Svahn
Svante Svahn
Abraham Svahn
Johan  A Parlin
Maria Parlin
Herman  O Parlin
Sofia  M Parlin
Anna  G Parlin
Carl  J Parlin
Zefanias Parlin
Zacharias Parlin
Isak Parlin
Johanna  K Parlin
Frans  H Salow
Emma  O Salow
Sophia  W Salow
Magdalena  C Salow
Elisabeth  J Salow
Herman  E Salow
Alexander  K Salow
Amanda  M G Salow
Adolf  J Salov
Helga  T S Salow
Anders  H Salov
Mathilda  J Salow
Juliana  A K Salov
Selma  A Salov
Anders Hämälä
Caisa  C Salow
Matts Salow
Maria  M Salow
Johan  A Salow
Gustaf  A Salow
Nathanaël Salow
Anna  C Salow
Matts Salow
Nathanaël Salow-Mäkelä
Catharina Salow-Mäkelä
Abram Salow-Mäkelä
Anna  L Salow-Mäkelä
Margareta Salow-Mäkelä
Anders Salow-Mäkelä
Johannes Salow-Mäkelä
Brita  M Salow-Mäkelä
Johanna Salow-Mäkelä
Beata Salow-Mäkelä
Adolf  T Hammarin
Maria  E Hammarin
Johan  N Hammarin
Susanna  C Svan
Johan  E Swan
Carl  G Swan
Hanna Swan
Salome Swan
Maria  M Swan
Jakob  H Swan
Herman  F Parlin
John  V Parlin
Maria  C Parlin
Olga  N Hoffren
Lovisa  G Hoffrén
Kustaa  H Hoffrén
Sofia  J Hoffrén
Anna  J Hoffrén
Emma  H Hoffrén
Maria  C Hoffrén
Kaarlo  A Hoffrén
Eva  V Hoffrén
Bror  J P Hoffrén
Bruno  V Hoffrén
Ina  A Hoffrén
Hilja  H Hoffrén
Anna  L Hahl
Maria  S Hahl
Oskar  E Hahl
Olga  C Hahl
Kaarle  V Hahl
Wiljam  K Hahl
Ida  H Hahl
Hanna  O Hahl
Helmi  M Hahl
Hilma  A Hahl
Herman  F A Roschier
Johan  W Roschier
Aina  A Laukka
Juho  E Laukka
Kaarle  E Laukka
Erik  H Laukka
Impi  M Laukka
Arthur  A Nyman
Selim  G Nyman
Hanna  K Nyman
Johan  A Nyman
Ebba  A E Nyman
Paavo  A Nyman
Maria  S Nyman
Lyydia  M Nyman
Aada  A Nyman
Ellen  H A Nyman
Elin  T O Nyman
Hellin  O L Nyman
Johan  J Hiltunen
Toivo Hiltunen
Urho Hiltunen
Arvo  E Hiltunen
Helmi Hiltunen
Onni  J Hiltunen
Antti Hämälä
Johanna  G Hytinkoski
Maria  L Salow
Johan  A Salow
Adolf Salow
Gustaf Salow
Maria  K Salow
Anna  J Salow
Jalo  S Salow
Arvo  A Salow
Kaarle  J Salow
Iida  E Salow
Kaisa  M Salow
Johan Salow
Karl  G Salow
Isak Salow
Oskar  L Salow
Antti Salow
Hilma  A Salow
Aina  M Salow
Isak  A Salow
Väinö  H Salow
Amanda  E Salow
Antti Talman-Rivi
Adam  T Enegren
Edward  L A Swan
Bror  T J Swan
Anna  M Swan
Lea  Z Swan
Leila  G H Swan
Helmi  S Swan
Aino  I Swan
Saimi  P Swan
Elli  A Swan
Toini  V Swan
Lyyli  A Swan
Anni  E Swan
Ilma Swan
Kaino  I Swan
Evi  N Wegelius
Leimo  J Wegelius
Rauha  M Wegelius
Toini  A Wegelius
Varma  T Wegelius
Iris  V Wegelius
Paavo  K Päivärinta
Roine  T Päivärinta
Jaakko  I Päivärinta
Kallas  U Päivärinta
Laine  U Päivärinta
Valve  A Päivärinta
Herman  E Wegelius
Birger  K Wegelius
Aini  V Wegelius
Karl  H R Wegelius
Wäinö  W Wegelius
Carin  G Wegelius
Signe  M Wegelius
Jenny  S Wegelius
Julia Ustinoff
Vera Ustinoff
Petter Ustinoff
Elisabet Ustinoff
Paul Ustinoff
Herman Ustinoff
Nn Ustinoff
Petter Ustinoff
Jenny Ustinoff
Ksenia Ustinoff
Ida Hoffrén
Emma  H Hoffrén
Petter  G Hoffrén
Hilda  M Hoffrén
Paavo Hoffrén
Johan  I Hoffrén
Albert  E Hoffrén
Aina  E Hoffrén
Petter  G Hoffrén
Aarne  A Hoffrén
Verner  J Hoffrén
Evelina  E Hoffrén
Hilja  M Hoffrén
Väinö Hoffrén
Taavi  J Strengell
Karl  E Mattson-Meriö
Hilja  M Hahl
Aarne  A Väkiparta
Yrjö  K Väkiparta
Toivo  M Väkiparta
Väinö  I Väkiparta
Veikko  S Vuorialho
Aino  I Väkiparta
Lauri  O Väkiparta
Vera Gordejeff-Tähtinen
Feliks Gordejeff
Militsa Gordejeff
Siiri Gordejeff-Tähtinen
Martti Gordejeff-Tähtinen
Faina Gordejeff-Tähtinen
Lauri Gordejeff-Tähtinen
Johannes Tähtinen
Pauli Tähtinen
Viktor Tähtinen
Johan  P Isoniemi
Amanda  M Isoniemi
Aino Takalo
Eino Takalo
Viljo Takalo
Martta Takalo
Arvo Takalo
Niilo Takalo
tytär Laukka
Samuel  J Anttila
Hilda  M Anttila
Hanna  E Anttila
Tyyne  H Anttila
Lempi  S Anttila
Elli  A Anttila
Vilho  A Anttila
Hilja  M Anttila
Hilja  E Anttila
Aili  I Norvasalo
Heino  A Norvasalo
Helmi  M Anttila
Toivo  J Anttila
Hellin  L Anttila
Hilda  K Anttila
Hilma  E Anttila
Eero  E Anttila
Hilja  S Anttila
Elli  M Anttila
Kaarl  J Alaniemi
Väinö  A Alaniemi
Pauli  A Alaniemi
Ellen  A Alaniemi
Eeli  I Alaniemi
Vilho  A Ranta
Irja  M Ranta
Eeli  J Kitkijöki
Toivo  A Kitkiöjoki
Anna  V Kitkiöjoki
Paavo  I Kitkiöjoki
Elma  M Kitkiöjoki
Elsa  K Kitkiöjoki
Samuel Kitkiöjoki
Hellin  L Kitkiöjoki
Väinö  K Kitkiöjoki
Martta  A Vuollo
Eeva  J Wuollo-Ylitalo
Eero  J Vuollo
Aili  S Vuollo
Armas  E Vuollo
Aino  H Vuollo
Aarne  O Vuollo
Elsa  M Vuollo
Elvi  K Vuollo
Eila  I Vuollo
Elma  A Vuollo
Taimi  K Vuollo
Paavo  O Vuollo
Tyyni  M J Hämälä
Laila  H Lundman, Laikari
Taimi  O Asikainen
Toini  J Asikainen
Saima  M Salow
Simo  J Salow
Anna  E Salow
Heino  Y Salow
Aune  E Salow
Helmi  M Salow
Pekka  A Salow
Aili  V Salow
Aarne  J Salow
Wieno  M Salow
Martti  I Salow
Rauha  E Salow
Laina  E A Salow
Aino  E Salow
Toivo  A A Salow
Lilja  R A Salow
Taimi  E J Salow
Tauno  I A Salow
Reino  I Salow
Kalervo  L Salow
Salme  K Salow
Antti  H Talman-Rivi
Leila Luikko
Niilo Luikko
Erkki Luikko
Veikko  T I Swan
Niilo  E Swan
Katri  O Swan
Armas  P Swan
Onni  A Swan
Torsten  A Leistén
Veikko  E Leistén
Leo  G Leistén
Risto  L Leistén
Aino Leistén
Annikki Snellman
Olli Snellman
Tauno Snellman
Juhani  Snellman
Jorma Snellman
Heikki  A Järnefelt
Leena  B Järnefelt
Sara  E Järnefelt
Laura  E Järnefelt
Carl  E O Järnefelt
Svan  O A Manninen
Kaarlo  O S Manninen
Erkki  M G Manninen
Kaarina  M Sibelius
Johannes  G C Sibelius
Rita  E Sibelius
Harry  C Sibelius
Levi Nyman
Bo  A Nyman
Aarne  A E Wegelius
Amalia  L M Wegelius
Elsa  I K Wegelius
Maire  A O Wegelius
Helmi  I Wegelius
Aino  M Wegelius
Aune  A Wegelius
Katri  K Wegelius
Sirkka Wegelius
Jorma  J Wegelius
Anna Stenius
Lea  H A Stenius
Aino  I T Stenius
Paavo  O P Stenius
Airi  E G Wegelius
Karl  E C Wegelius-Vuorjoki
Taina  A S Wegelius
Gunvor  A Wegelius-Vuorjoki
Lauri  V Wegelius
Anni  S M L Wegelius
Marja  L T Wegelius
Aira  A A Wegelius
Veikko  J Wegelius
Anja  H H Wegelius
Väinö  J S Wegelius
Hedvig  M E Holst
Nils  R I Holst
Signe  E Holst
Mirjam  B M Holst
Paul Trofimoff
Agnes Trofimoff
Väinö Trofimoff
Elsa Trofimoff
Lauri Trofimoff
Eva Trofimoff
Veikko  H Hoffrén
Johan  D Strengell
Esteri Väkiparta
Matti Väkiparta
Ane Väkiparta
Ahti Väkiparta
Kalevi Väkiparta
Lemminkäinen Väkiparta
Osmo  E Väkiparta
Kauko  K Väkiparta
Hilkka  T Vuorialho
Arvi  R Vuorialho
Olavi Vuorialho
Rauni  K Vuorialho
Elina Vuorialho
Aune  M Vuorialho
Raija  L Vuorialho
Anneli Vuorialho
Eero Vuorialho
Olli Vuorialho
Anna-Liisa Vuorialho
Matti Vuorialho
Pauli  T Vuorialho
Pertti  J Vuorialho
Pirkko Vuorialho
Raija Vuorialho
Jaakko Vuorialho
Ritva Vuorialho
Arja Vuorialho
Veikko Vuorialho
Eeva Vuorialho
Pentti Merenkylä
Jouko Pounusaari
Inkeri Pipatti
Klaus  A Castrén
Nora  V Castrén
Nn Takalo
Ari  J Takalo
Hilppa  A Takalo
poika Takalo
Niilo  S Anttila
Aaro  J Anttila
Elsa  A Anttila
Heino  A Anttila
Sirkka  E M Anttila
Hilkka  L Anttila
Yrjö  K Anttila
Ella  I Anttila
Liisa  M Anttila
Aili  I Liikavainio
Anja  M Liikavainio
Anna  L Liikavainio
Siiri  E Liikavainio
Rauha  K Liikavainio
Olli  A Liikavainio
Suoma  J Liikavainio
Katri  T Liikavainio
Reino  L Liikavainio
Väinö  A Vuorio
Onni  I Vuorio
Lauri  O Vuorio
Erkki  U Vuorio
Veikko  J Vuorio
Viljo  A Mella
Veijo  J Mella
Hellin  M Mella
Väinö  A Mella
Hannu  E Mella
Niilo  A Mella
Oiva  I Mella
Leila  M Mella
Liisa  A Mella
Raili  L M Rantala
Pirkko  A Rantala
Riitta  K E Rantala
Eeva-Liisa Rantala
Tytti  K Anttila
Eeva  I Kivinen
Kirsti  K Kivinen
Paavo Kivinen
Olli Kivinen
Aarno  J Anttila
Arvo  O Anttila
Kreetta  M Anttila
Martta  M Anttila
Kaarlo  H Anttila
Aune  M Anttila
Aino  K Anttila
Aili  K Anttila
Toivo  J Anttila
Elli  S Anttila
Hellin  L Anttila
Marja-Leena Anttila
Aarre  V O Anttila
Onni  O Kitkiöjoki
Aino Kitkiöjoki
Elli  M Kitkiöjoki
Paavo  E Kitkiöjoki
Eila  A Kitkiöjoki
Elsa  K Kitkiöjoki
Erkki  J Kitkiöjoki
Liisa  S Anttila
Esko  E Anttila
Lauri  S Anttila
Leena  M Anttila
Urho  E O Anttila
Reijo  V K Anttila
Pentti  S Anttila
Aarre  A Paksu
Allan  M Paksu
Eeva  M Paksu
Olli  J Paksu
Tuomo  T Paasirova
Erkki  O Paasirova
Reijo  A Paasirova
Mauri  I T Paksu
Heikki  A U Roimaa
Olli  V J Roimaa
Eeva  H H Roimaa
Timo  E J Roimaa
Antti  P T Roimaa
Riitta  H K Niemelä
Leena  M Niemelä
Terttu  H Niemelä
Markku  O Niemelä
Eeva  I Niemelä
Kauko  O Rantakokko
Enni  M T Rantakokko
Elli  M Rantakokko
Aira  K Rantakokko
Jaakko  K Rantakokko
Sisko  K Rantakokko
Aaro  A Rantakokko
Irma  H T Rantakokko
Lea  E K Rantakokko
Sirkka  A Rantakokko
Niilo  S Rantakokko
Leena  H M Vuollo
Eeva  H K Vuollo
Heikki  J Vuollo
Matti  J Vuollo
Marja  K Vuollo
Sinikka  H S Ulander
Juha  A A Ulander
Sisko  A M Ulander
Veli  I T Ulander
Katriina  L K Ulander
Raakel  L A Ulander
Jouko  E A Rantakokko
Jorma  E E Rantakokko
Rauha  A A Rantakokko
Jyrki  T T Rantakokko
Jarkko  V J Rantakokko
Olli  E T Rantakokko
Päivi  K Rantakokko
Pirkko  A A Rantakokko
Pertti  J Rantakokko
Ville  A E Rantakokko
Lea  M Rantakokko
Riitta  K Rantakokko
Leena  M Rantakokko
Markku  J Rantakokko
Terttu  K Rantakokko
Mikko  I Rantakokko
Hannu  K Rantakokko
Alli-Marja Rantakokko
Eeva-Marja Rantakokko
Elvi  H H Rantakokko
Topi  P P Rantakokko
Tuula  K K Rantakokko
Niilo  O Luhtaanmäki
Hannu  H Luhtaanmäki
Risto  J Jääskeläinen
Karin  A Johansson
Åke  F E Johansson
Mats-Ove Johansson
Leena  K Johansson
Sirkka  A Konstenius
Ulla  K Konstenius
Heli  T H Konstenius
Paula  A Konstenius
Matti  N J Konstenius
Veli  P Konstenius
Juha  O Vuollo
Jouni  I Vuollo
Taina  L Vuollo
Kari  T Vuollo
Kaija  S Vuollo
Maija  L Vuollo
Elina Vuollo
Eevamaija Vuollo
Riitta  K Liukkonen
Seija  A Salow
Raimo  J Salow
Risto  J Salow
Sisko  E Salow
Lempi  K Broström
Leo  I Broström
Lenna  J Broström
Jorma  H Broström
Lea  L Broström
Ritva  S K Broström
Vilho  J Hietanen
Kalevi Salow
Harri  A Salow
Juha  K Salow
Heikki  O Dahlman-Talman
Helena  I Labbart
Pentti  J E Luikko
Olli  E Luikko
Asta  J Luikko
Anna  E Luikko
Risto  J Luikko
Ritva  I Luikko
Ursula  R L Luikko
Jaakko  J Leistén
Veikko  O Mattlar
Lasse  H Mattlar
Olli  J Mattlar
Airi  H Mattlar
Pertti  J Snellman
Matti  T Snellman
Juhani  A Snellman
Hilkka  M Snellman
Tauno  M S Snellman
Timo  T S Snellman
Ulla  R Snellman
Juha  I Snellman
Leila  H Snellman
Aino  K Snellman
Riitta  I Snellman
Ulla Järnefelt
Eero  A Brander-Paloheimo
Arvi  M Brander
Leen-Eliisa  M Paloheimo
Eero Kolehmainen
Ohto Manninen
Hellevi Manninen
Hans  C Ahlström
Hans  B E Ahlström
Ruth  M E Ahlström
Maria  K Wangel
Anders  G Wangel
Martti  E Wegelius
Jaakko  J Castrén
Lauri  B S Castrén
Ali  H Ylppö
Kaisa Ylppö
Antti Alakari
Pirkko  E Alakari
Marja  A Alakari
Matti Lahdensuu
Pekka Lahdensuu
Mikko Lahdensuu
Heikki Lahdensuu
Kim Borg
Olli Borg
Jaakko  G Borg
Eeva  K Borg
Kai von Bruun
Rolf  E Bruun
Laila  P Törhönen
Riitta  S Törhönen
Jussi  T Törhönen
Markku  M Törhönen
Anna-Maija Siirala
Olli Siirala
Kaj  O J Sundman
Mertta  R Holst
Hannu Holst
Anja Väkiparta
Eeva-Liisa Väkiparta
Juha Salmi
Veli Salmi
Timo Salmi
Risto Salmi
Erkki Väkiparta
Hannamaija Väkiparta
Annakaisa Väkiparta
Leena  I Väkiparta
Mikko  A Väkiparta
Riitta  J Väkiparta
Pirjo  P Vuorialho
Juha-Pekka Vuorialho
Paavo  T Vuorialho
Tuomo  T Vuorialho
Teemu  T Vuorialho
Liisa  M Vuorialho
Matti  R K Vuorialho
Eeva  S Vuorialho
Kari  T Vuorialho
Riitta-Liisa Vuorialho
Markku  O Vuorialho
Arja  A Vuorialho
Mikko  U K Vuorialho
Aino  M Toivonen
Esa  J E Toivonen
Leena  K Toivonen
Pekka  S Mustaniemi
Eevamaija Mustaniemi
Anna-Kaisa Ojala
Lea  H Ojala
Hilkka  H Ojala
Heikki  S Ojala
Ilma Vuorialho
Eero Vuorialho
Irma  A Vuorialho
Kari Vuorialho
Mirja-Liisa Anttila
Juha Anttila
Mikko Anttila
Ahti Anttila
Leena Anttila
Tommi Vuorialho
Hannele Härkönen
Risto Härkönen
Reijo Härkönen
Harri Vuorialho
Markku Vuorialho
Jaana Vuorialho
Heikki  J Merenkylä
Ritva  S K Pounusaari
Tommi Pounusaari
Päivi  I Sulkio
Satu  M H Sulkio
Lauri  H J Sulkio
Juha  E Arhinmäki
Anu  N Arhinmäki
Hannu  L Arhinmäki
Petri  O C Arhinmäki
Esa Takalo
Juha  S Anttila
Outi  I Anttila
Timo  T Anttila
Jorma  M T Anttila
Kaisa  H Virtanen-Saitajoki
Timo  T Saitajoki
Pentti  A Anttila
Seppo  H J Anttila
Pauli  T S Anttila
Marja-Terttu  T Anttila
Mari  H Anttila
Bengt  O N Stenmark
Karin  M Stenmark
Bengt  P Stenmark
Aino  M Hietala
Olli  J Hietala
Kosti  T Hietala
Esa  K Hietala
Leena  P Hietala
Pirkko  L Hietala
Riitta  I Anttila
Yrjö  K Anttila
Mika  H Anttila
Tuula  M Reunamäki
Jyrki  O Reunamäki
Tytti  E Reunamäki
Seija  M A Kolehmainen
Paula  A Kolehmainen
Kari Kolehmainen
Jukka  P Kolehmainen
Matti  V Honkasuo
Sisko  I Honkasuo
Jouni  A A Yliniemi
Anja  A Yliniemi
Lassi  O Yliniemi
Sirkka-Liisa Niska
Jorma Niska
Veli Niska
Kari Niska
Tuire Niska
Markku Niska
Kari  O Hyväkkö
Tiina  H Liikavainio
Timo  O Liikavainio
Tarja  K Liikavainio
Pentti  O Hyöky
Tuula  T Hyöky
Paavo  J Hyöky
Arja  H Hyöky
Kari  P Hyöky
Juha  P Hyöky
Pasi  E Hyöky
Eija  A Liikavainio
Jari  J Vuorio
Mirja  L Vuorio
Pertti  K Mella
Ulla  I Mella
Kari  V J Mella
Heli  M Mella
Timo  O Mella
Harri  K Mella
Lasse  M Mella
Erkki  J Mella
Eeva  M Mella
Arja  S Mella
Sirpa  K Mella
Ismo  N Mella
Risto  T Mella
Outi-Mari Mella
Aleksi Mella
Jari  H Pukkinen
Kirsi  M Yliniemi
Riikka  L Yliniemi
Sirkka  K Niemelä
Maija-Riitta Niemelä
Pekka  J Niemelä
Tuomo  H Niemelä
Anne Colin du Terrail
Pertti  V J Gammelin
Kaisa  K Gammelin
Matti  J Ruotsalainen
Markku  O Ruotsalainen
Jorma  K Ruotsalainen
Kaarlo  T Ruotsalainen
Mikko  S Ruotsalainen
Tuula  M Vähäkangas
Mika  S Vähäkangas
Anna  E Vähäkangas
Johanna  M Vähäkangas
Kaisu  E Vuollo
Kimmo  J Vuollo
Ari  J Vuollo
Janne  E E Vuollo
Heidi  K J Anttila
Rauno  M O Anttila
Laura  A H Anttila
Tiina  M Kitkiöjoki
Tuula  A Kitkiöjoki
Tuomas  E Kitkiöjoki
Emilia  K Kitkiöjoki
Paavo  A E Kitkiöjoki
Ari  P Kauppi
Juha  M Kauppi
Minna  M Kauppi
Manu  T Kauppi
Juha  T Talonen
Sanna  M Talonen
Elisa  K Talonen
Sami  T Talonen
Maija  S Talonen
Eero  J Talonen
Eeva-Kaisa Talonen
Hanna-Leena Talonen
Matti  O Talonen
Päivi  T Anttila
Riitta  I Anttila
Hannaleena Anttila
Antti  T Anttila
Janne  S Anttila
Jukka  S Anttila
Jaakko  S Anttila
Maria  K Anttila
Saara  S Anttila
Santtu  S Anttila
Juho  S Anttila
Tuomas  M Anttila
Janne  T Anttila
Jouni  T Paasirova
Arto  O Holm
Marko  K Holm
Niina  I Holm
Saija  S Holm
Mira  V Paasirova
Petro  T Paasirova
Mikael  O Paasirova
Markus  J Paasirova
Jonna  A Paasirova
Mirva  A Paasirova
Jussi  E Paasirova
Janne  M Paksu
Mari  J Paksu
Heikki  J Roimaa
Kalle  S Roimaa
Veli  P Roimaa
Katri  E Roimaa
Pirkko  T Roimaa
Noora  P Roimaa
Mikko  M Roimaa
Tapani Roimaa
Taneli Roimaa
Juha  V O Rantakokko
Kosti  J Rantakokko
Liisa  A Rantakokko
Ilona  A Rantakokko
Jukka  S Rauhala
Tytti  M Rauhala
Anne Leppänen
Ilkka Leppänen
Virpi  K Rantakokko
Harri  S T Rantakokko
Piia  J Rantakokko
Tomi  J Vataja
Antti  A Rantakokko
Petra  K Flink
Marika  A Flink
Jaana  K Alaniemi
Jarmo  I Alaniemi
Carina Persson
Camilla Persson
Carolina Boman
Tiina  M Rantakokko
Petri  M S Rantakokko
Marja  L Rantakokko
Leila  K Rantakokko
Erkki  J Rantakokko
Kaisu  E Vuollo
Kimmo  J Vuollo
Ari  J Vuollo
Janne  E E Vuollo
Antti  M Miettunen
Miika  J Miettunen
Mari  K Miettunen
Hanna  K Miettunen
Esa  G Ahava
Kristiina  L S Rauma
Anna  K Ulander
Sami  H J Ikonen
Katri  M Ikonen
Paula  E Ulander
Essi  M Ulander
Johanna  L K Kippo
Timo  L K Kippo
Sari  A K Rantakokko
Merja  A Rantakokko
Minna  M Rantakokko
Sampo  T Rantakokko
Eero  E E Rantakokko
Veli-Pekka Rantakokko
Anna  M Rantakokko
Saija  M Rantakokko
Tuomas  O T Rantakokko
Janita  S A Rantakokko
Hanna  A I Rantakokko
Maria  S Puhakka
Kati  M Puhakka
Jarmo  J Puhakka
Sami  P Puhakka
Mika  P E Puhakka
Jarmo  J Saranki
Tatu  V J Rantakokko
Taisto  A Rantakokko
Jari  T Rantakokko
Arto  J Rantakokko
Mats  K Riekkola
Maria  M Riekkola
Ronnie  M Riekkola
Johan  E Riekkola
Anna  B Leinonen
Tuomas  J Leinonen
Johannes  E Leinonen
Johanna  M Leinonen
Samuel  V Leinonen
Mikael  K Leinonen
Mari  K Rantakokko
Kati  M Rantakokko
Heidi  K Rantakokko
Markus  K Rantakokko
Jenny  E Rantakokko
Hanna  M Tapani
Per  H Tapani
Tiina  K Lehtonen
Sanna  M Lehtonen
Ilkka  P Rantakokko
Tommi  J Rantakokko
Essi  M Rantakokko
Maarit  H Aro
Harri  J Aro
Päivi  K Aro
Sami  N O Luhtaanmäki
Saku  H E Luhtaanmäki
Paula  H Luhtaanmäki
Jussa  P Luhtaanmäki
Jari  P Jääskeläinen
Hanna  L K Forsberg
Alexandra  V Johansson
Martina  E Johansson
Linna  K Johansson
Tomi Johansson
Björn  G Johansson
Lisa Mohlen
Linus Mohlen
Hans Petteri
Annika  P Paavola
Jukka  T T Paavola
Veera  H Kauppinen
Leea  K Kauppinen
Linda  S Kauppinen
Aleksi  E M Konstenius
Arttu  P M Konstenius
Anttu  J P Konstenius
Reetu  V E Konstenius
Hilda  K Vuollo
Alma  M Vuollo
Sofia  H Vuollo
Valtteri  O Vuollo
Briita  K Vuollo
Elina  M Vuollo
Eevamaija  A Vuollo
Tuomas Vuollo
Ove  H Kostet
Anna  L Kostet
Eetu  H Vuollo
Emmi  L Vuollo
Akseli  V Vuollo
Maria  S Roimaa
Juho Roimaa
Aino  E Roimaa
Johannes  H Roimaa
Satu  P Laurinolli
1. tytär
2. tytär
Tenho  J Hietanen
Tuula  M Dahlman
Erkki  J E Luikko
Sari  J Stadius
Lasse  J Stadius
Minna  S Stadius
Jori  J E Luikko
Ursula  A Adourian
Erkki  E Adourian
Kari  P Kuukka
Anna  H Kuukka
Hanno-Veikko Leistén
Risto Leistén
Jyrki  P Leistén
Pontus Leistén
Helena Mattlar
Timo Mattlar
Kai  H Mattlar
Atte  M Mattlar
Jari  K Mattlar
Pasi  J Mattlar
Satu  A Mattlar
Heli Virtanen
Jussi  S Snellman
Mikko  P Snellman
Tero  T Snellman
Timo  S Snellman
Jaana  H Suomalainen
Juha  T Suomalainen
Riikka  J Snellman
Janne  S Snellman
Sari  J Snellman
Marja  S Snellman
Jani  K K Heinonen
Tommi  T Heinonen
Pia  M Heinonen
Jukka  I Snellman
Pasi  P Snellman
Hanna  M Takala
Heli  T Takala
Daniel  T Bensow
Anna  E Bensow
Thomas  K Freunlich
Johanna  R Freunlich
Heikki Vuorimies
Martti  O Paloheimo
Olli  A J Paloheimo
Antti Arjava
Camilla Ahlström
Thomas Ahlström
Mikael Ahlström
Susanne Ahlström
Maria Ahlström
Peter Ahlström
Hans Ahlström
Katarina X
Ingrid X
Christian X
Christian  G Wangel
Ingrid  B Wangel
Matias  J Castrén
Johanna  K Castrén
Laura  A Castrén
Petra  M Castrén
Kati Castrén
Riitta Ylppö
Esa  O Soini
Vili  A Soini
Juha  M Soini
Satu  K M Soini
Tom Alakari
Mika Alakari
Jannica  Lindqvist
Anna  K Lindqvist
Niclas  E S Lindqvist
Susanna Tallberg
Nina Tallberg
Thomas  M Tallberg
Anu  K Lahdensuu
Antti Lahdensuu
Laura Lahdensuu
Laura  M Lahdensuu
Hanna Lahdensuu
Ari Lahdensuu
Mette  M Borg
Matti  S Borg
Tom Bruun
Max Bruun
Taina  M H Sihvonen
Arto  J Sihvonen
Nina  J Törhönen
Jussi  S Törhönen
Matti  A Törhönen
Markku  J Törhönen
Matti  M Hästbacka
Elina Nygrén
Jani  J Vuorialho
Marianna  T Vuorialho
Ville  T Vuorialho
Hanna  P E Vuorialho
Eero  J Vuorialho
Ella  K Vuorialho
Matti  O Sirkkola
Antti  E Sirkkola
Sini  V Vuorialho
Otso  K Vuorialho
Juho  P O Leinonen
Antti  K M Leinonen
Maija  L Vuorialho
Anna-Maija Vuorialho
Harri  T Vuorialho
Hannu  J Vuorialho
Saara  S Vuorialho
Anssi  O Pyykkönen
Daniel  E Mejia
Iiris  V Seppälä
Elisa Seppälä
Hanna  M Mustaniemi
Simo  P S Mustaniemi
Emma  I Mustaniemi
Ville  M Lodders
Anne  E H Lodders
Lauri  M S Lodders
Anna  H Junikka
Heikki  M Junikka
Minttu  M Junikka
Sara  L Laakso
Susanna Laakso
Olli-Pekka Laakso
Pinja  K D Laakso
Viola  E A Haataja
Jerry  J Haataja
Henri Vuorialho
Eetu Vuorialho
Veeti Vuorialho
Pinja Vuorialho
Minttu Vuorialho
Paju Vuorialho
Ella Koukkari
Paavo  E Arhinmäki
Salla  M Arhinmäki
Samuli  J Anttila
Satu-Marja  P Anttila
Anna-Lotta  E Anttila
Saana  I Lantto
Anne  T Lantto
Ebba-Leena  H Anttila
Tiina  H Hietala
Teija  S Hietala
Ilkka  T Hietala
Heikki  T Hietala
Laura  P Hietala
Miikka Ronkainen
Meri Ronkainen
Tuomas  A Yliniemi
Hanna  M Yliniemi
Markus  J Yliniemi
Samuel  J Yliniemi
Susanna  M Yliniemi
Pauliina  S Yliniemi
Matias  J Yliniemi
Sandra  S Yliniemi
Sari  A K Rantakokko
Samuli  O Hyväkkö
Uula  T Hyväkkö
Mauri  J Liikavainio
Tytti  T Polojärvi
Antti  J Polojärvi
Eero  J Hyöky
Paula  E Hyöky
Joonas  I Niemelä
Jenni  E Niemelä
Anna  K Hyöky
Jarmo  S Kumpurinne
Arto  T Kumpurinne
Maarit  J Kumpurinne
Anna  H Mella
Juho  E Mella
Lotta  M E Mella
Mikko  J J Mella
Kaisa  L K Mella
Mika  T Mella
Laura  E Ruotsalainen
Salla  M Ruotsalainen
Henna  M K Ruotsalainen
Samson  T M Vähäkangas
Irinja  M Vähäkangas
Eliisa  K Vähäkangas
Pauliina  E Vähäkangas
Reetta  M Jussi-Pekka
Roope  O Jussi-Pekka
Antti  J Vuollo
Aleksi  H S Vuollo
Lauri  E Vuollo
Pietu  E A Korhonen
Joonas  E Korhonen
Samuel  V Korhonen
Leo  J Juutinen
Jukka  T O Juutinen
Suvi  M Kauppi
Ville  P Kauppi
Hanna  K Kauppi
Aleksi  J Hirvensalo
Anne  E Talonen
Ebba Talonen
Luukas Talonen
Felix Engstfeld
Jonas Engstfeld
Laura  C Siren
Nina  J Siren
Juho  S Anttila
Viivi  M Paasirova
Ada  I Holm
Alisa  I Holm
Niko  K Paksu
Maria  S Roimaa
Juho Roimaa
Aino  E Roimaa
Johannes  H Roimaa
Hanna  I Roimaa
Ulla  H Roimaa
Santtu  M Sieppi
Joona  J Sieppi
Severi  S Sieppi
Sanna  K Rahko
Sammeli Rahko
Ida  A M Rauhala
Hanna  M Rauhala
Eeva  A Rauhala
Sonja  J Naalisvaara
Sandra  M Naalisvaara
Ville  S Naalisvaara
Niklas Koskinen
Markus Koskinen
Anniina Leppänen
Linda Leppänen
Jukka  S Yrjänheikki
Anni  E Yrjänheikki
Ulla  A Yrjänheikki
Ilkka  S Yrjänheikki
Essi  A Yrjänheikki
Vilma  A Muotka
Veeti Rantakokko
Jonne Kahma
Rami  M K Lohi
Lotta  M E Mella
Mikko  J J Mella
Kaisa  L K Mella
Hanna  K Rantakokko
Veera  K S Wiman
Miia  J Heikki
Atte  K Taajoranta
Nora  K Anttila
Eino  O Rantakokko
Vilho Rantakokko
Lauri Rantakokko
Elli Rantakokko
Antti Rantakokko
Matti Rantakokko
N Rauhala
Sasu  A E Takkunen
Vertti  E A Takkunen
Essi  M Leinonen
Joonas  J Leinonen
Lassi  S Pahkasalo
Veera  K Pahkasalo
Eemil  K Puhakka
Niklas  M Puhakka
Ronja  A Rantakokko
Roosa  S K Rantakokko
Petra  R Rantakokko
Iiris Rantakokko
Joonas  T Rantakokko
Mona  J Rantakokko
Roni  V S Rantakokko
William  O Riekkola
Emil Riekkola
Stina Riekkola
Ebba Talonen
Luukas Talonen
Kasper  K Leinonen
Hugo Leinonen
Aukusti Ala-Nikula
Aleksi  K P Rantakokko
Bejamin  T P Rantakokko
Ville  O S Saikkonen
Matleena  E H Luhtaanmäki
Anniina  E H Luhtaanmäki
Tanja  H E Hietanen
Sami  T Mertaniemi
Katri  S Hautamäki
Kirsi  H Hautamäki
Hanna  P Hautamäki
Timo  J Stadius
Tuomas  S Stadius
Henri  P J Hast
Venla  S M Hast
Maija  O Nason
Samantha  F Nason
Kari  P Adourian
Mika  H Adourian
Matti  O Alanpää
Teemu  P Mattlar
Siiri Mattlar
Aaron  M H Mattlar
Adam  J Mattlar
Aleksi Mattlar
Renny Mattlar
Oskari Mattlar
Verneri Mattlar
Julle Almonkari
Kalle Almonkari
Mari  S Kukkonen
Minna  K Kukkonen
Hannele Vuorimies
Lauri  O Paloheimo
Eero  H Paloheimo
Ella Paloheimo
Veera Paloheimo
Heini Arjava
Hilla Castrén
Lotta Castrén
Luukas Castrén
Mikko Antsala
Maija Antsala
Anna Antsala
Otto Soini
Anna Soini
Jere  J Soini
Mikaela Hellstén
Niklas Hellstén
Eric
Henrik
Martin
Victor
Oscar
Johannes
Christoffer
Sebastian
Alexandra Lindqvist
Susanna Kallio
Lauri Lahdensuu
Linda Bruun
Sofia Bruun
Oskar Bruun
Fanny Bruun
Laila  Z Khalil
Tuomas  M Sihvonen
Teemu  J Sihvonen
Sebastian  S Sannemann
Oona  E Vuorialho
Anna  O Vuorialho
Tilli  E Vuorialho
Kaarlo  J S Vuorialho
Emma  S S Pyykkönen
Santeri  J O Pyykkönen
Ada  M S Sieppi
Julius Kivimäki
Oliver
Descendants of Henrik Mathesius