Susanna Hamnia
Olof Cygnell
Margaretha Cygnell
Elias Cygnell
Petter Cygnell
Cecilia Cygnell
Beata Cygnell
Carl  G Cygnell
Josef Cygnell
Mathias Halling
Magdalena Halling
Susanna  B Halling
Carl Halling
Brita  M Halling
Bryniel Neuwarth
Susanna  E Neuwarth
Beata  M Neuwarth
Johan  O Cygnell
Anna  C Cygnell
Carl  J Cygnell
Gustaf Cygnell
Lars  F Cygnell
Margareta Hammarberg
Anders Hammarberg
Lars Hammarberg
Sara Hammarberg
Magdalena Hammarberg
Isak Hammarberg
Sara Hammarberg
Margareta Hammarberg
Kristina Bjelkström
Olof Bjelkström
Margareta Bjelkström
Lars Bjelkström
Anders Bjelkström
Brita  S Bjelkström
Jonas  A Bjelkström
Karl  A Bjelkström
Anna  C Palén
Magdalena Hammarberg
Erik Hammarberg
Cajsa  B Hammarberg
Isak  O Hammarberg
Inga  D Hammarberg
Jon Bjelkström
Simon Bjelkström
Anders Bjelkström
Barbro Bjelkström
Olof Bjelkström
Susanna Bjelkström
Stina  B Bjelkström
Jonas Bjelkström
Ingrid  C Nordin
Lars  J Nordin
Namnlös  s Nordin
Sara  M G Nordin
Brita  M Nordin
Isak  O Nordin
Erik  O Berg
Per Hultgren
Lars  P Hammarberg
Isak  E Hammarberg
Ingrid  B Hammarberg
Sara  G Hammarberg
Maria  O Hammarberg
Christina  L Hammarberg
Johan  A Hammarberg
Johan  A Hammarberg
Mathilda  C Hammarberg
Sophia  A Hammarberg
Sofia  J Bjelkström
Anna  C Bjelkström
Märta Bjelkström
Brita  K Bjelkström
Lars  P Bjelkström
Ida  K Redman
Carl  J Redman
Sara  M Redman
Maria Charlotta
Karl  G Adolf
Olof  A Hammarberg
Christina Hammarberg
Edla  M A Hammarberg
Hulda  J Hammarberg
Karl  J Hammarberg
Steffan  E Hammarberg
Signe  V Hammarberg
Konrad  E Hammarberg
Simon  J Selander
Nils  P Westman
Anna  M Westman
Margareta Westman
Andreas Westman
Otto Andersson
Juliana Bjelkström
Valentin Persson
Sara  E Persson
Signe  L Damberg
Ernst  W Damberg
Gerda  V Damberg
Hildur  C Damberg
Nanna  M Damberg
Simon  R Selander
Nils  A Westman
Olof  P Westman
Kristina  A Westman
Nils  A Westman
Jonas  A Westman
Ingrid  M Westman
Olof  A Westman
Karl  A Unander
Nils  E Unander
Amanda  K Unander
Märta  E Unander
Alfred  T Unander
Linda  P Unander
Anna  M Unander
Hilma  R Unander
Jenny  Z Unander
Emma  V Unander
Nils  E Westman
Nils  A Westman
Alma  M Westman
Alida  K Westman
Johan  A Westman
Anders  W Andersson
Johan  A Grundström-Djerf
Gladys*  E Persson
Erik  E Persson
Karl  M Persson
Anna*  A Persson
Else* Elsy Elisabeth Perss..
Tord*  I Persson
Karl  A Löfgren
Tage  W Damberg
Karl  B Farm
Gösta  W Jakobsson
Frideborg Jakobsson
Åke  G M Källman
Volmer  R Selander
Margareta  E Westman
Nils  E Westman
Eva  M Westman
Jonas  S Westman
Anna  K Westman
Agda  M Westman
Siri  A Westman
Olof  S Westman
Frida  O Westman
Agnes  M Unander
Märta  L Unander
Nils  H Unander
Karl  E T Unander
Anna  O Unander
Hilma  M Unander
Julia  E Unander
Syster  S Unander
Karl  A Norman
Per  A Norman
Anna  H Norman
Ingrid  A Norman
Erik  A Norman
Jonas  A Norman
Nils  A Norman
Margareta  E Jonsson
Karl  K Jonsson
Jonas  E Jonsson
Anna  E Jonsson
Märta  A Jonsson
Maria  S Jonsson
Karl  E Unander
Ingrid  A Westman
Nils  A Westman
Olof  H Westman
Anna  K Westman
Jonas Westman
Märta Westman
Magda  M Westman
Bror  A Westman
Sven  G Westman
Astrid Mangdelia
Erik  A Söderberg
Alida  E Söderberg
Erik  A Söderberg
Une Andreas
Unni Magdalena
Unda Hillevi
Yngve Andreas
Agnes  M Westman
Signe  K Westman
Johan  A Westman
Anders  T Westman
Albin  E Westman
Sigfrid  A Westman
Per  R S Williamsson
Nils  O A Grundström-Djerf
Mari  A L Nyberg
Agneta Tjärnlund-Örn
Karl  G A Löfgren
Lars  E Farm
Katarina  E Farm
Ingrid  M K Källman
Lars  Å Källman
Åsa  I Källman
Elisabeth Selander
Erik  S Jonsson
Jonas  E Jonsson
Ingrid  M J Jonsson
Lars  E Jonsson
Magnus Eriksson
Karl  S Löfgren
Karl  K Löfgren
Björn  O Nordlander
Lina  E Nordlander
Johan Andersson
Thomas  K Nordlund
Thomas  H C Nordlund
Anna  K E Nordlund
Eva  K Jonsson
Margareta  E Jonsson
Gunilla  M Jonsson
Solveig  G Jonsson
Erik  T Jonsson
Nils Eriksson
Emil  T Nordlund
Isak  P Nordlund
Alvar  J Nordlund
Gabriella Kalteneckar
Joakim  D Kalteneckar
Jonas  D Herrman
Lisa  K Herrman
Simon  E Herrman
Sara  R Eriksson
Viktor  L Eriksson
Linnea S E Bertilsson-Kalte..
Descendants of Susanna Hamnius