Paavo  M Väyrynen
Juho  E Väyrynen
Anna-Liisa Kaijankoski
Juho  Väyrynen
Hanna  S Halonen
Matti Kaijankoski
Aapeli Väyrynen
Kaisa  M Häger
Johan  E Halonen
Sofia Posti
Kaijankoski
Liisa Niilekselä
Juho Väyrynen
Anna  L Hepo-oja
Häger
Liisa Kalliokoski
Carl  M Halonen
Brita  S Kotaniemi
Johan Posti
Maria Hosioniemi
Elsa Niilekselä
Matti Väyrynen
Greta Pihkala
Johan Hepo-oja
Lisa Haapalainen
Liisa Kalliokoski
Erkki Halonen
Matts Kotaniemi
Niilo Niilekselä
Carin Wäyrynen
Sigfrid  Väyrynen
Anna Junno
Sigfred Pihkakoski
Margeta And:dr
Joseph  H Hepo-oja
Beata Johansdr
Katariina Keränen
Juho Halonen
Henric Ollila
Juliana Pelkonen
Mats Niilekselä
Elina Väyrynen
Sigfrid  Väyrynen
Elina Hyvönen
Matti Junno
Kaisa Mäkelä
Riitta Sipontytär
Henric Ollila
Maria Halonen
Matti Pelkonen
Joseph Niilekselä
Margetha Nilsdr
Sigfrid  Väyrynen
Elina Hyvönen
Sipo Väyrynen
Carin
Antti Junno
Dorothea
Matti Mäkelä
Valpuri Kangas
Sipo Väyrynen
Carin
Mattz Ollila
Matts Halonen
Annikka  Heckman
Matz Niilekselä
Carin
Dionyseus Mäkelä
Samuli Kangas
Valpuri Lamberla
Mattz Halonen
Johan Heckman
Maria Fellman
Esaias Fellman-Ijander
Anna Sinius
Mansvetus Fellman
Vaimo tuntematon
Hannu Sinius
Anna Hansdotter
Jacob Felman
Lars  Sinius
Catharina Sursill
Hans N
Ingeborg Mårtensdotter
Olof Felman
Östen Sursill
Magdalena M Eriksdot..
Erik Ångerman
Dordi ???
Erik
Mrs Erik
Ancestors of Paavo Matti Väyrynen
Info
Start
Man
Woman